ALGEMENE VOORWAARDEN SKILLFLEX PEOPLE BVBA/GEBRUIKER (KLANT)

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 van de uitzendarbeid, evenals BOEK VI. (“Marktpraktijken en consumentenbescherming”) van het Wetboek van Economisch Recht .

2. De terbeschikkingstelling van uitzendkrachten door SKILLFLEX PEOPLE BVBA aan de gebruiker  geschiedt onder de bijzondere voorwaarden overeengekomen in de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en SKILLFLEX PEOPLE BVBA en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, dewelke integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en SKILLFLEX PEOPLE BVBA

3. Deze algemene voorwaarden gelden eveneens van zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan SKILLFLEX PEOPLE BVBA en SKILLFLEX PEOPLE BVBA kandidaten voorstelt aan de gebruiker.

4.  De gebruiker erkent dat SKILLFLEX PEOPLE BVBA de kandidaat-uitzendkrachten niet op discriminatoire wijze mag behandelen, en verbindt zich er dienvolgens toe om in zijn aanvraag uitsluitend functierelevante criteria te formuleren.

5. De gebruiker verbindt er zich toe om, zowel bij aanvang als tijdens de gehele duur van  de overeenkomst met SKILLFLEX PEOPLE BVBA , alle noodzakelijke informatie alsook elke relevante wijziging onverwijld schriftelijk te communiceren aan SKILLFLEX PEOPLE BVBA Zonder exhaustief te zijn, is dit zeker aan de orde in volgende gevallen:

- aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie binnen de onderneming van de gebruiker;

- aangaande de verloningsvoorwaarden van het vast personeel van de gebruiker, met inbegrip van premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in de ondernemingvan de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten daarvan;

- aangaande de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen;

- aangaande mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid die zich voordoen binnen de onderneming van de gebruiker;

- aangaande een eventueel arbeidsongeval waarbij een door SKILLFLEX PEOPLE BVBA ter beschikking gesteld uitzendkracht rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is;

- aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle wettelijk vereiste informatie door de gebruiker moet worden doorgegeven vóórde aanvang van de terbeschikkingstelling van de door SKILLFLEX PEOPLE BVBA ter beschikking gestelde uitzendkracht;

- aangaande de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de door SKILLFLEX PEOPLE BVBA ter beschikking gestelde uitzendkrachten;

- aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht gegeven aan SKILLFLEX PEOPLE BVBA

De verantwoordelijkheid voor de volledigheid, de juistheid en de tijdige mededeling van deze inlichtingen berust uitsluitend bij de gebruiker. Alle rechtzettingen en/of kosten ingevolge het niet, laattijdig, onvoldoende of foutief meedelen van deze inlichtingen geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

6. De gebruiker verbindt zich ertoe om te allen tijde de toepasselijke wetgeving inzake uitzendarbeid na te leven. De gebruiker is aansprakelijk voor alle sancties, boeten en/of enige andere schade die SKILLFLEX PEOPLE BVBA ondervindt ingevolge de niet- of niet conforme naleving door de gebruiker van de toepasselijke wetgeving inzake uitzendarbeid.

De gebruiker draagt de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van de in acht te nemen wettelijke/reglementaire motieven en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van voormelde motieven zorgt de gebruiker, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen in verband met het tewerkstellen van uitzendkrachten.

7. SKILLFLEX PEOPLE BVBA is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de gebeurlijke afwezigheid en/of laattijdige aanwezigheid van haar uitzendkrachten.

8. De gebruiker erkent dat hij geen beroep kan doen op de diensten van SKILLFLEX PEOPLE BVBA in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming, alsook dat SKILLFLEX PEOPLE BVBA in voorkomende gevallen genoodzaakt zal zijn om de door haar ter beschikking gestelde uitzendkrachten terug te trekken, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot het betalen van enige (schade-)vergoeding door SKILLFLEX PEOPLE BVBA aan de gebruiker.

9. De gebruiker erkent dat hij, gedurende de gehele duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker  verantwoordelijk is voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. De gebruiker verbindt zich ertoe de hem ter beschikking gestelde uitzendkrachten op gelijke voet te behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft bestrijding van discriminatie, gelijke behandeling van mannen en vrouwen, arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagswerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendkracht op het werk etc.

10. De burgerlijke aansprakelijkheid voor de door de uitzendkracht veroorzaakte schade, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek, berust uitsluitend bij de gebruiker. De gebruiker is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. De voorziening van een "clausule uitzendarbeid" in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen.

In geen geval is SKILLFLEX PEOPLE BVBA aansprakelijk voor enige schade die een door SKILLFLEX PEOPLE BVBA ter beschikking gestelde uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens en/of naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker , noch voor enige schade ingevolge beschadiging, verlies, diefstal en/of verdwijning van materiaal, geld en/of goederen toevertrouwd aan de uitzendkracht.

Wat betreft de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten kan de aansprakelijkheid van SKILLFLEX PEOPLE BVBA nooit ingeroepen worden indien de gebruiker de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten zelf uitvoert.

SKILLFLEX PEOPLE BVBAis niet aansprakelijk voor eventuele leningen en/of voorschotten, in natura of baar geld, die de gebruiker toekent aan de uitzendkracht.

Het terugvorderen van de door de uitzendkracht gemaakte kosten (waaronder de kosten voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privédoeleinden, het gebruik van maaltijden in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen, etc.) gebeurt door de gebruiker, zonder  tussenkomst en/of bemiddeling van SKILLFLEX PEOPLE BVBA

11. De gebruiker erkent dat de uitzendkrachten die door SKILLFLEX PEOPLE BVBA ter beschikking gesteld worden van de gebruiker, gedurende de gehele periode van de terbeschikkingstelling, recht hebben op:

-         hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten, alsof ze door de gebruiker als vaste werknemer in dienst waren genomen; .

-         toegang tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten die in de onderneming van de gebruiker aanwezig zijn, zoals kantines, kinderopvang en vervoerfaciliteiten, en dit onder dezelfde voorwaarden als de vaste werknemers van de gebruiker, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is; -                 hetzelfde niveau van bescherming als de vaste werknemers van de gebruiker  voor wat betreft de arbeidsveiligheid en –hygiëne.

12. De gebruiker verbindt zich ertoe de door SKILLFLEX PEOPLE BVBA ter beschikking gestelde uitzendkrachten enkel in te zetten voor werkzaamheden zoals vermeld op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals vermeld in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie.

De gebruiker verbindt zich ertoe om, in alle gevallen waarin zulks wettelijk verplicht is, de werkpostfiche volledig en correct in te vullen en deze, voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, over te maken aan SKILLFLEX PEOPLE BVBA Bij het opstellen van deze werkpostfiche zal de gebruiker desgevallend het advies inwinnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer.

De gebruiker draagt de eindverantwoordelijkheid voor het aan de uitzendkracht ter beschikking stellen van de vereiste werkkledij en de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met SKILLFLEX PEOPLE BVBA werd afgesloten.

13. De gebruiker verklaart en garandeert dat de hem ter beschikking gestelde uitzendkrachten enkel overuren zullen presteren ingeval van een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid. 

14. Ingeval van arbeidsongeval waarbij een door SKILLFLEX PEOPLE BVBA ter beschikking gestelde uitzendkracht betrokken is, zal de gebruiker alle nodige dringende maatregelen treffen, en zal deze SKILLFLEX PEOPLE BVBA onverwijld verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte, bij gebreke waaraan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk is voor alle schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeit uit de niet-, laattijdige of niet conforme naleving van voormelde verplichtingen.

15. De gebruiker is exclusief aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten aan SKILLFLEX PEOPLE BVBA Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van SKILLFLEX PEOPLE BVBA kunnen inroepen en zal SKILLFLEX PEOPLE BVBA de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker.

16. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door SKILLFLEX PEOPLE BVBA geenszins in de weg zou staan. De gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelden of mandatarissen niet betwisten. Ingeval van automatische prestatieverwerking wordt de gebruiker steeds geacht akkoord te zijn met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan SKILLFLEX PEOPLE BVBA Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor gebeurlijke fouten in de geautomatiseerde verzending van de prestatiegegevens.

17. De facturatie door SKILLFLEX PEOPLE BVBA gebeurt op basis van:

• De prestaties van de uitzendkracht, zoals vermeld op de door de gebruiker ingevulde en ondertekende prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendkracht en indien aan de informatieverplichting voorzien in artikel 5 van deze voorwaarden voldaan werd. Bij gebrek aan door de gebruiker (conform en waarheidsgetrouw) ingevulde en ondertekende prestatiestaten gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de ter beschikking gestelde uitzendkracht verrichte prestaties, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren. Alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz…, waar de uitzendkracht ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker.

• De tussen SKILLFLEX PEOPLE BVBA en de gebruiker overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief. Deze coëfficiënt en/of dit tarief worden door SKILLFLEX PEOPLE BVBANV eenzijdig verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost van de uitzendkrachten bepalen. Deze coëfficiënt en/of dit tarief wordt door SKILLFLEX PEOPLE BVBA eveneens eenzijdig verhoogd ingeval van stijging van het basisloon van de uitzendkracht ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker.

• De overige looncomponenten zoals voorzien in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;

• De andere schriftelijke prijsafspraken tussen SKILLFLEX PEOPLE BVBA en de gebruiker.

• Alle te factureren bedragen worden verhoogd met de toepasselijke BTW.

Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, enz.) wordt de te beschikking gestelde uitzendkracht vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker terzake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement wordt aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief.

18. Alle klachten betreffende de facturen moeten SKILLFLEX PEOPLE BVBA binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

19. De facturen van SKILLFLEX PEOPLE BVBA zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, netto en zonder disconto. Bij gebrek aan betaling bij binnen de 30 dagen na factuurdatum zal het aangerekende bedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een verwijlinterest gelijk aan de wettelijke intrestvoet die van toepassing is bij betalingsachterstand bij handelstransacties en dit te rekenen vanaf de factuurdatum . Bovendien is de gebruiker, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding  verschuldigd aan SKILLFLEX PEOPLE BVBA gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 euro, . Wisselbrieven brengen hierin geen enkele afwijking mede en scheppen geen enkele schuldvernieuwing.

De gebruiker erkent dat de door SKILLFLEX PEOPLE BVBA ter beschikking gestelde uitzendkracht niet gemachtigd is om facturen van SKILLFLEX PEOPLE BVBA te innen.

Ingeval van laattijdige betaling, geprotesteerde wisselbrief, ongedekte cheque, faillissement van de gebruiker of iedere aan de gebruiker toerekenbare gebeurtenis waardoor de vordering van SKILLFLEX PEOPLE BVBA in gevaar wordt gebracht, behoudt SKILLFLEX PEOPLE BVBA zich het recht voor om onderhavige overeenkomst eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande rekeningen (zelfs deze die niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen binnen de 24 uur na aangetekend schrijven, zonder dat de gebruiker recht kan laten gelden op enige schadevergoeding. Hetzelfde geldt ingeval van een aanvraag door de gebruiker tot uitstel van betaling onder de Wet op de continuïteit der ondernemingen en binnen de 5 dagen na deze aanvraag de verderzetting van de overeenkomst tussen de gebruiker en SKILLFLEX PEOPLE BVBA niet per aangetekend schrijven bevestigd wordt aan SKILLFLEX PEOPLE BVBA

20. Indien de gebruiker tekortkomt aan zijn wettelijke of contractuele verplichtingen ten aanzien van SKILLFLEX PEOPLE BVBA (met inbegrip van de plicht tot tijdige en conforme betaling van de facturen van SKILLFLEX PEOPLE BVBA) of aan onderhavige algemene voorwaarden, heeft SKILLFLEX PEOPLE BVBA het recht om, zonder dat het kan aangesproken worden tot betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomst met de gebruiker als ontbonden te beschouwen en de aan de gebruiker ter beschikking gestelde uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken, onverminderd het recht van SKILLFLEX PEOPLE BVBA tot vergoeding van de door haar geleden schade overeenkomstig artikel 23

21. In geval van voortijdige afwerving:

Indien de gebruiker vóór het einde van een minimumperiode van 4 maanden terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van SKILLFLEX PEOPLE BVBA, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker aan SKILLFLEX PEOPLE BVBA, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een vergoeding betalen gelijk aan 20% van het bruto-jaarloon van de betrokken uitzendkracht, onverminderd het recht van SKILLFLEX PEOPLE BVBA tot vergoeding van de werkelijk geleden schade indien deze hoger is dan voormeld forfaitaire bedrag .

Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en SKILLFLEX PEOPLE BVBA dat de schade, geleden door SKILLFLEX PEOPLE BVBA, onder meer gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificaties evenals de door SKILLFLEX PEOPLE BVBA gederfde winst, die daarmee overeenstemt.

De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en er tussen de eerste dag van terbeschikkingstelling en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendkracht nog geen 4 maanden verstreken zijn.

De gebruiker verbindt zich ertoe SKILLFLEX PEOPLE BVBA op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan.

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder het “aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht”:

- het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendkracht;

- het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor);

het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendkracht of met een derde die hiertoe de uitzendkracht heeft aangeworven;

- het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder-of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn in de zin van het Wetboek van Vennootschappen.

 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder “uitzendkracht”:

- de door SKILLFLEX PEOPLE BVBA geselecteerde uitzendkracht die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker;

- de kandidaat-uitzendkracht die door SKILLFLEX PEOPLE BVBA werd voorgesteld aan de gebruiker.

 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder “bruto-jaarloon van de uitzendkracht”:

- indien de uitzendkracht reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92;

- indien de kandidaat-uitzendkracht niet gewerkt heeft: het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13.92.

22. Indien de overeenkomst tussen SKILLFLEX PEOPLE BVBA en de gebruiker betrekking heeft op terbeschikkingstelling van uitzendkrachten in het kader van gelegenheidsarbeid, verbindt de gebruiker zich ertoe om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en/of reglementen, alsook om alle wettelijk en/of reglementair vereiste formaliteiten conform te vervullen.

In voorkomend geval, en voor zover zulks relevant is voor voormelde toepasselijke wetgeving en/of reglementen, zal de gebruiker SKILLFLEX PEOPLE BVBA onverwijld in kennis stellen van het feit dat de door SKILLFLEX PEOPLE BVBA voorgestelde respectievelijk ter beschikking gestelde uitzendkracht in het verleden reeds werkzaam was bij de gebruiker in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidsarbeider. De gebruiker zal SKILLFLEX PEOPLE BVBA daarvan in kennis stellen uiterlijk vóór het aanvatten door voormelde uitzendkracht van de werkzaamheden in het kader van de terbeschikkingstelling. 

Ingeval van niet-, laattijdige of niet-conforme naleving door de gebruiker van de toepasselijke wetgeving en/of reglementen inzake gelegenheidsarbeid, of ingeval van niet-, laattijdige of niet-conforme vervulling van de wettelijk en/of reglementair vereiste formaliteiten dienaangaande, of ingeval van onvolledige, onjuiste of laattijdige mededeling van informatie aan SKILLFLEX N.V, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die SKILLFLEX PEOPLE BVBA daardoor ondervindt, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) alle bedragen die SKILLFLEX PEOPLE BVBA aan de RSZ of aan om het even welke andere instantie moet betalen ingevolge voormelde tekortkoming van de gebruiker.

23.  Indien de gebruiker de overeenkomst met SKILLFLEX PEOPLE BVBA eenzijdig en voortijdig beëindigt, of indien SKILLFLEX PEOPLE BVBA de overeenkomst voortijdig beëindigt ingevolge één of meerdere tekortkomingen vanwege de gebruiker, is de gebruiker aan SKILLFLEX PEOPLE BVBA een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de som van de facturen die SKILLFLEX PEOPLE BVBA zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125 euro per kalenderdag van de resterende duur van de overeenkomst, en onverminderd het recht van SKILLFLEX PEOPLE BVBA op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien deze hoger is dan de forfaitaire schadevergoeding. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen de gebruiker en SKILLFLEX PEOPLE BVBA ten gevolge van de niet-naleving door de gebruiker van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve inlichtingen door de gebruiker verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst.

24. De overeenkomst tussen de gebruiker en SKILLFLEX PEOPLE BVBA maakt een inspanningsverbintenis uit in hoofde van SKILLFLEX PEOPLE BVBA Bijgevolg is SKILLFLEX PEOPLE BVBA slechts aansprakelijk voor zover wordt aangetoond dat het haar verbintenissen niet is nagekomen ingevolge een foutieve handelswijze, en dit bovendien enkel voor schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is van de foutieve handelswijze van SKILLFLEX PEOPLE BVBA Indien de gebruiker van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wenst te maken, dient hij zulks, op straffe van verval, per aangetekend schrijven te melden aan SKILLFLEX N.V binnen de 30 kalenderdagen na kennisname door de gebruiker van de vermeende fout van SKILLFLEX PEOPLE BVBA

25. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden (met inbegrip van de algemene voorwaarden van de gebruiker). Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien, en in de mate dat, deze afwijking schriftelijk wordt overeengekomen tussen SKILLFLEX PEOPLE BVBA en de gebruiker.

26. De overeenkomst tussen SKILLFLEX PEOPLE BVBA en de gebruiker wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen in verband met de overeenkomst tussen SKILLFLEX PEOPLE BVBA en de gebruiker, of in verband met onderhavige algemene voorwaarden, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Mechelen.

 

 

 

Aansluitingsnummers van SKILLFLEX PEOPLE BVBA bij verschillende diensten:

-Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (R.S.Z.): 1953260-86

-Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (R.J.V.):

-Kinderbijslagfonds Partena- :

-Arbeidsongevallen: Polis nr. Ethias 6.580.707

-Interbedrijfsgeneeskunde Dienst: SPMT Arista -

 

ALGEMENE VOORWAARDEN DEEL UITMAKEND VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST AFGESLOTEN TUSSEN SKILLFLEX NV EN DE UITZENDKRACHT

 

De uitzendkracht verklaart een kopij van het arbeidsreglement te hebben ontvangen.

 

1. De overeenkomsten afgesloten tussen SKILLFLEX PEOPLE BVBA en de uitzendkracht worden beheerst door de van kracht zijnde wetgeving (wet van 24 juli 1987) en de toepasselijke CAO’s afgesloten in de Nationale Arbeidsraad of het Paritair Comité voor de uitzendarbeid.

De vervangende tewerkstelling moet beantwoorden aan de criteria van de passende betrekking zoals bepaald zijn in de reglementering op de werkloosheidsverzekering.

2. Behoudens andersluidende bepaling in de overeenkomst tussen de uitzendkracht en SKILLFLEX PEOPLE BVBA, bedraagt de proefperiode 3 arbeidsdagen..

3. Voorziet de overeenkomst tussen de uitzendkracht en SKILLFLEX PEOPLE BVBA een einddatum, dan is deze overeenkomst afgesloten voor bepaalde duur.  Zo geen enkele datum vermeld is, dan is de overeenkomst afgesloten voor een bepaalde onderneming, waarvan de omschrijving vermeld is in de rubriek ‘reden van tewerkstelling’.

4. De uitzendkracht verbindt er zich toe om SKILLFLEX PEOPLE BVBAop de hoogte te houden van de uitvoering van het werk, alsook om elk feit of elke gebeurtenis, die van aard is om de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen onmiddellijk mee te delen aan SKILLFLEX PEOPLE BVBA.

5. De uitzendkracht bezorgt SKILLFLEX PEOPLE BVBA elke week een uurstaat van de prestaties die hijgeleverd heeft bij de persoon, het organisme of de firma aan wie hij door SKILLFLEX PEOPLE BVBA ter beschikking wordt gesteld (de ‘gebruiker’).

6. De wet van 12 april 1965 op de loonbescherming is van toepassing op al de uitzendkrachten van SKILLFLEX PEOPLE BVBA SKILLFLEX PEOPLE BVBA verbindt zich toe de bezoldigingdie aan de uitzendkracht verschuldigd is uit te betalen binnen de 8 werkdagen nade afgifte van de in artikel 5 bedoelde staat van prestatiesdoor de uitzendkracht aan SKILLFLEX PEOPLE BVBA  De uitzendkracht aanvaardt dat de betaling van zijn bezoldiging per bankcheque of overschrijving gebeurt.

7. De uitzendkracht is er toe gehouden al de documenten te bewaren die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst met SKILLFLEX PEOPLE BVBA  De uitzendkracht erkent dat deze documenten steeds zullen opgevraagd worden door SKILLFLEX PEOPLE BVBA ingeval van een gebeurlijke betwisting opgeworpen door de uitzendkracht en/of de gebruiker.

8. Indien de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid niet kan uitgevoerd worden wegens staking of lock-out bij de gebruiker, zal SKILLFLEX PEOPLE BVBA geen loon, noch enige vergoeding, aan de uitzendkracht verschuldigd zijn.

9. Indien de uitzendkracht tekortkomt aan zijn contractuele of wettelijke verplichtingen ten aanzien van SKILLFLEX N.V, heeft SKILLFLEX PEOPLE BVBA het recht om de overeenkomst met de uitzendkracht te beëindigen. In voorkomend geval heeft SKILLFLEX PEOPLE BVBA tevens van rechtswege recht op betaling door de uitzendkracht van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 500 euro.

10. De uitzendkracht is verplicht zijn afwezigheid wegens ziekte, arbeidsongeval of gelijk welke reden onmiddellijk te melden aan SKILLFLEX PEOPLE BVBA, alsook aan de bevoegde persoon bij de gebruiker.

11. Indien de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ondertekend is ten laatste de dag van de aanvang van de tewerkstelling, doet zij ook dienst als ‘bedoeling een arbeidsovereenkomst te sluiten voor uitzendarbeid’.

12. De door SKILLFLEX PEOPLE BVBA ingezamelde gegevens van de uitzendkracht zijn bestemd om gebruikt te worden in het kader van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan de uitzendkracht deze gegevens opvragen en indien nodig laten verbeteren.

13. De uitzendkracht verklaart zich akkoord met het feit dat SKILLFLEX PEOPLE BVBA de gegevens verwerkt die voorkomen op het door de uitzendkracht overhandigde bewijs van goed gedrag en zeden en/of rijbewijs met het oog op het afsluiten van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.

14. De werkpostfiche maakt integraal deel uit van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.  De uitzendkracht moet te allen tijde in het bezit zijn van zijn sis-kaart op de plaats van de tewerkstelling.

15. De uitzendkracht doet, ten voordele van SKILLFLEX PEOPLE BVBA, afstand van alle intellectuele rechten betreffende de uitvindingen, ontdekkingen, verbeteringen, literaire en artistieke werken, nijverheidstekeningen, publicitaire tekeningen, merken, modellen, auteursrechten, computerprogramma’s en ontwikkelingen die hij doet in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid met SKILLFLEX PEOPLE BVBA en in opdracht van de gebruiker.

16. De uitzendkracht erkent dat alle boeten die hij oploopt in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid met SKILLFLEX PEOPLE BVBA uitsluitend ten laste zijn van de uitzendkracht..

17. De uitzendkracht verbindt zich ertoe om alle informatie en/of documenten van de gebruiker, die door de gebruiker als vertrouwelijk bestemd worden of waarvan de vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van de informatie en/of documenten, en waarvan de uitzendkracht kennis krijgt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, als vertrouwelijk te behandelen en derhalve niet mede te delen aan derden zonder voorafgaande toestemming vanwege de gebruiker.